11 de maig 2020

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021


QUAN I QUI HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ?

A partir el 13 de maig i fins el 22 del mateix mes es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i Educació Primària. Recordeu que totes les sol·licituds presentades fora de termini perdran tota la puntuació obtinguda en el barem.

Han de fer la preinscripció només els nens i nenes que no estan matriculats actualment al nostre centre. Aquest període està indicat pels infants nascuts a l’any 2017 i que el proper curs escolar, començaran P3, així com la resta de nens i nenes que vulguin canviar de centre.

COM FAIG LA PREINSCRIPCIÓ?

1-     Com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1. Per tant, no s'haurà de presentar cap mena de paper al centre, sinó que s'haurà d'utilitzar  el formulari telemàtic i enviar el resguard i la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. En el cas que demaneu la nostra escola en primera opció, ho haureu d'enviar a la nostra adreça de correu electrònic: e3009242@xtec.cat.

El centre contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què la persona sol·licitant en tingui constància. A més a més, l'escola comprovarà amb la documentació identificativa i acreditativa dels criteris de prioritat que s'hagi rebut per correu electrònic, escanejada o fotografiada. En el cas de tenir cap dubte sobre la seva veracitat, el centre podrà requerir la presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades, a l'empara de la normativa d'admissió.


2- En casos excepcionals, per aquelles famílies que de forma justificada acreditin no disposar dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l'objectiu de garantir l'equitat, del 19 de maig i fins el 22 del mateix mes, també es podran presentar sol·licituds de forma presencial. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia, al centre que les famílies hagin posat en primera opció, trucant al telèfon de l'escola (977 64 24 96) de dilluns a divendres de 10h a 13h, enviant un correu electrònic a e3009242@xtec.cat o mitjançant un aplicatiu telemàtic que el Departament d'Educació posarà a disposició dels centres i al qual es podrà entrar des de la pàgina web del centre.

I SI HAIG D'ANAR PRESENCIALMENT A L'ESCOLA, QUINES MESURES PREVENTIVES HAIG DE TENIR PRESENT?

Per aquelles famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial hauran de tenir en compte també els següents requisits:

· Al centre només podrà entrar una única persona per realitzar el tràmit.
· A l'interior del centre només hi podrà romandre una família.
· S'haurà de portar mascareta i guants.
· No es podrà accedir a l'escola sense cita prèvia.
· S'haurà de portar la documentació necessària per realitzar el tràmit. Si pot ser, la sol·licitud s'haurà de portar emplenada des de casa. En el cas que no ho podeu fer, haureu de portar el vostre propi bolígraf.
· No podran accedir all centre les persones del grup d'especial vulnerabilitat, en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, podran autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

RECORDEU: en ambdues situacions no podeu presentar més d’una sol·licitud. Si en presenteu més d’una perdreu tots els drets de prioritat que us puguin correspondre.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL ENVIAR OBLIGATÒRIAMENT TAN SI ES FA TELEMÀTICAMENT  O AMB CITA PRÈVIA?

 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Document identificatiu dels pare/mare o tutor/a legal.
 • DNI o NIE de l'alumne o alumna, en el cas que en tingui.
 • Targeta sanitària.
Tot allò que es vulgui demanar a efectes de baremació s'haurà d'acreditar documentalment i dins del termini de preinscripció.
  
I SI VULL CONTACTAR AMB EL CENTRE?

A partir de dilluns 11 de maig, i fins el dia 22, dia que finalitza el període de preinscripció, us atendrem telefònicament de 10h a 13h, de dilluns a divendres, al telèfon del nostre centre 977 64 24 96. Aquest horari d’atenció telefònica serà única i exclusivament per assumptes relacionats amb el procediment de preinscripció.

CRITERIS GENERALS D'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT

 • Si hi ha germans o germanes escolaritzats/ades al centre o el pare, mare, tutor o tutora legal hi treballa, 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc:
  • Domicili a l'àrea de proximitat del centre, 30 punts.
  • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre, 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre, 10 punts.
 • Si el pare, mare, tutor o tutora legal reben l'ajut de la renda garantida de ciutadania, 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o alumna o d'un familiar de primer grau, 10 punts.

CRITERIS COMPLEMENTARIS (EN CAS D'EMPAT)

 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental, 15 punts.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada